Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia wykonanie i dostawę Pracy pozbawionej wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Praca ma wadę fzyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Praca ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Pracę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Praca była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Pracy na wolną od wad lub usunięcia wad.
  2. żądać wymiany Pracy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pracy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę sposobem usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Pracy, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Pracę wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Nieznaczne odstępstwa kolorów Pracy w porównaniu z motywami wzorcowymi prezentowanym w Sklepie, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie są wadami Pracy i nie upoważniają Klienta do składania reklamacji.
 5. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał Pracę.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Pracę wadliwą na adres Sprzedawcy. Celem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może również przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia przedstawiające wadę Pracy.
 7. Szkody powstałe na skutek użytkowania Pracy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niezgodnego z instrukcjami Sprzedawcy korzystania z Pracy, czy też nieprawidłowego montażu Pracy, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Instrukcje co do sposobu korzystania z Pracy lub jej montażu, o ile będzie to konieczne ze względu na specyfkację pracy, zostaną przekazane Klientowi na stronie Sklepu lub w formie pisemnej wraz z dostarczoną Pracą.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej Pracy lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Zwrot towaru

 1. Mając na uwadze treść § 3 pkt 2 Klient akceptuje, że Praca, będąca przedmiotem świadczenia, jest rzeczą nieprefabrykowaną, służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, która została wyprodukowana według specyfkacji Klienta podanej w zamówieniu. Stąd też w przypadku Pracy zakupionej za pośrednictwem Sklepu, czy za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku przewidzianym w § 6 regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Klienta, bezzwłocznie po otrzymania przez Sprzedawcę zwracanej Pracy. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt doręczenia Pracy.